jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay
jablonczay

Időpont: 2018.március 14-16

Cél, és annak megvalósulása: A szümpozion nevében is kifejezi, hogy sokkal inkább a dialógus, találkozás, elmélyülés időszaka kíván lenni, mint egy szakmai, tematikus konferencia. Sok résztvevő jelezte vissza, hogy minden „női módon” szerveződik benne, ami olyasmiket jelent, hogy rugalmasság, gondosság, derű, szépség és személyesség jellemzi magát a szervezési folyamatot és a lebonyolítást is, vagy a konfliktusok, váratlan helyzetek megoldását.

Emellett tudatosan figyelünk az különböző területek összekapcsolására, integrálására: a tudományosszakmai színvonal mellett az igényes művészi megközelítés, a spirituális mélység, a személyiséget fejlesztő műhelyek, a közösségi jelleg, a lélek, test és a szellem együttes gazdagítása természetes, életszerű módon történik.

Így a témák egyértelmű iránymutatása mellett folyamatosan zajlik a női beavatás egy másik szinten is: a női működés, látásmód megvalósult formájában: ez a női szümpozion.

A projektelem eredménye az egyik legfontosabb dolog a projekt során. A sokak elégedettségére szervezett szümpozion kialakítja azt a szolgáltatást, amelyet a BTSZ hallgatói minden különösebb nehézség nélkül adni tudnak az azért érdeklődők számára. Az ennek segítségével létrejövő közösség: érzékenyítés az önkéntesek és leendő önkéntesek illetve támogatóik számára. Mivel a szümpozion ismétlődő program, ezért létrehoz egy „női szümpozioni közösséget”, a visszatérő látogatókból, előadókból, kapcsolati hálót épít.

Az idei szümpozium a Belső Erő alcímet viselte, előadásai, és műhelymunkái is ennek a fogalomnak a körüljárását célozták meg. A három napból kettőn plenáris, illetve szekciós előadások zajlottak, amit a középső napon műhelymunkák oldottak – a résztvevők itt különböző formában kereshették belső erőforrásaikat. A műhelymunkák a következőek voltak:

Baráti Eszter M. Kinga SSND - Imádság a szavakon túl - szakrális körtáncok

Pehartz Tamás – Az érzelmi kommunkációról

Guba András - Kapcsolataink hálójában - szupervíziós csoportmunka

Dudás Nóra - zenei improvizációs műhely

Szántó Boróka - A nő jelenlét ereje - kreatív női csoport

Hári Ildikó SSND – Erőforrásom: a testem. Mesefeldolgozás

Tornay Judit –irodalom, élet…Szabó Magdáról

 

Az előadásokat, workshopokat művészeti előadások, programok tarkították, a Maria Raunio festményeiből nyílt kiállításnak, A „Verslábak neccharisnyában” című előadásnak, a SeTamás koncertnek  és a Kovács Csilla és Laczkó-Pethő Balázs előadásnak hangos sikere volt.

 

Reflexió: A rendezvény most is nagyon jól sikerült, sok régi és sok új résztvevő volt, és nagyon pozitívak a visszajelzések. A regisztrációban voltak hiányosságok, mert a fő regisztrációs hely az előadások megkezdésekor bezárt,  a kisebbiket pedig nem mindenki találta meg. Így a fogyasztott ételek (terítékek) mennyiségéből tudjuk, hogy a rendezvényen 120-130 ember vett részt, míg a regisztráción csak 94 fő szerepel. Erre a problémára (valamint a technikai eszközök jobb előkészítésére) legközelebb több figyelmet kell fordítani.

A szümpoziumról készült felvételek és részletes program itt látható:

http://boldogterezia.hu/hu/szumpozion/309-szumpozion-2018-a-belso-ero-forrasa.html

Időpont: 2018.03.12.

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében a szupervízió segít a vezetői kompetencia és együttműködés fejlesztésében. 

A vezetői/hatékony problémamegoldási/szinergikus működést támogató elméleti és főként gyakorlati tudás/készség fejlesztése. Mindez a személyes tapasztalatok, megakadások tematikáján keresztül, kicsoportos formában, folyamatként. 

A szupervízióban hangsúlyt kap a partnerségi együttműködések kereteinek tudatos kialakítása, a motivációs/pszichológiai szerződés megkötésének szükségessége, továbbá a személyes felelősség vállalása e helyzetekben.

–        A nyílt és egyértelmű kommunikáció erejének felfedezésével új közösségépítő és fejlesztő eszköztár kialakítása történik meg. A résztvevők megismernek és gyakorolhatnak olyan módszereket, melyek az együttműködő felek megbeszéléseinek hatékonyságát növelik.

–        Az elakadások feloldását támogató, a megoldás keresésének irányába mozdító esetfeldolgozások során hatékony, a gyakorlatban közvetlen módon alkalmazható konfliktuskezelési, problémamegoldási módok felismerése.

A képzés során alkalmazott tapasztalati tanulás módszere az új ismeretek megszerzése mellett hozzájárul az eddig megszerzett elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok újrarendezéséhez.

Fenti, pályázatban megfogalmazott céljaink megvalósítására nagy szükség volt egy ilyen nagyszabású rendezvény szervezése során, illetve megrendezése alatt. Fontos volt, hogy az együttműködés, a pontos és nagy hatásfokú kommunikációról, a problémák helyes és gyors megoldásáról még a rendezvény előtt szó essen.

Reflexió: Tapasztalataink alátámasztották, hogy helyes volt ezt a tréninget közvetlen a szümpozium elé helyezni – sok feszültségre, problémára fény derült, így ezek megoldása még a rendezvény előtt megtörtént. A lányokat felszabadította, hogy megbeszéltük a felmerült gondokat. Elhatároztuk, hogy lehetőség szerint minden nagyobb rendezvény előtt tartunk tréninget a szervezőknek.

Időpont: 2018.02.02-04

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében a JLIE vezetőségének és munkatársainak szervezünk szervezetfejlesztő tréninget. A tréning keretében:

–        közösen feltérképezzük és leírjuk a JLIE tevékenysége során előforduló folyamatokat;

–        felülvizsgáljuk a jelenleg működő irányítási és koordinációs szabályokat;

–        amennyiben szükséges fejlesztjük az irányítás folyamatait és javaslatokat fogalmazunk meg új szabályok, folyamatok kialakítására;

–        begyakoroljuk ezek használatát;

–        rendszert alakítunk ki a vezetői folyamatok felügyeletére; – mindezt konkrét esetek feldolgozásával, megbeszélésével.

Mivel mindkét konzorciumi partner kiemelt célja a hagyományőrzés, a vezetőségi tréning külső keretének egy disznóölés-feldolgozást választottunk. A közös munkát többször előadásokkal, megbeszélésekkel szakítottuk meg – ami a Jablonczay Ifjúsági Egyesület aktuális problémáinak, lehetőségeink elemzésével foglalkozott – elsősorban a pályázat nyújtotta lehetőségek minél jobb hatásfokú kihasználásának témájával.

A közös ételkészítés, és a feldolgozás során a helyiekkel való találkozás-kapcsolatkiépítés tovább színesítette a tréninget.

 

Reflexió:  Kis aggodalommal tekintettünk egy ilyen teljesen másjellegű feladat bevonására a tréningfolyamatban – de a gyakorlati együttműködés nagyban segítette az elméleti munkát, a közös munka erősítette a vezetőség közti kapcsolatokat, és oldottá, lazábbá tette a hangulatot, ami szintén pozitívan járult hozzá a tényleges, egyesülettel kapcsolatos feladatok megbeszéléséhez. Különösen nagy élmény volt a helyiekkel való megismerkedés, akiket részfeladatokba bevontunk.

 

Időpontok:

2018.02.11

Cél, és annak megvalósulása: Tartalma, időkerete: az önkéntesség, mint szemléletmód és közösségi szerepvállalás

Főbb témakörök:

–        az önkéntesség formái, lehetséges célcsoportjai, terepei;

–        az önkéntesség szemléleti háttere;

–        az önkéntes segítői- és közösségi szerepvállalása;

–        segítő tevékenység, segítői kompetenciák;

–         

Elérendő célok:

–        képzés megnyitása, csportalakítás, csoportbizalom kialakítása;

–        információátadás, a leendő önkéntesek célcsoporttal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, szerepkép kialakítás, szemléletformálás.

Az előadás időpontjában a minden évben megrendezett női szümpozium szervezése már folyamatban volt, amiben a szakkollégium hallgatói önkéntesként tevékenykednek. Úgy gondoltuk azonban, hogy az önkéntes munka értékének tudatosítása, fajtáinak, lehetőségeinek bővebb megismertetése erősíteni fogja a lányok érdeklődését, elszántságát.

Időpont:2018.03.19.

Cél, és annak megvalósulása: az önkéntesség, mint szemléletmód és közösségi szerepvállalás

Főbb témakörök:

–        az önkéntes segítői- és közösségi szerepvállalása;

–        segítő tevékenység, segítői kompetenciák;

Elérendő célok:

–        képzés megnyitása, csoportalakítás, csoportbizalom kialakítása;

–        információátadás, a leendő önkéntesek célcsoporttal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, szerepkép kialakítás, szemléletformálás.

Időpont:2018.06.08

Cél, és annak megvalósulása: az önkéntesség, mint szemléletmód és közösségi szerepvállalás

Főbb témakörök:

–        professzionális és önkéntes segítői tevékenység;

–        az önkéntes munka keretei és szerephatárai.  Az önkéntes munkavégzés, mint társadalmi szerepvállalás;

Elérendő célok:

–        képzés megnyitása, csoportalakítás, csoportbizalom kialakítása;

–        információátadás, a leendő önkéntesek célcsoporttal kapcsolatos ismereteinek gazdagítása, szerepkép kialakítás, szemléletformálás.

Ezen az előadáson tovább foglalkoztunk az önkéntességgel – most a professzionális segítő szervezetek munkájáról, felelősségéről volt szó. Ahogy várható volt, a lányok érdeklődéssel fogadták azokat az információkat, amik a szervezett önkéntes munka lehetőségeiről szóltak.

 

Reflexió: A magas létszám a lányok fokozott érdeklődését mutatja. Jó tapasztalat volt, hogy ebben a témakörben egyre inkább magukra, saját feladatukra véltek találni a résztvevők, megértve azt a lehetőséget, hogy egy nagyobb szervezet keretében elég csak részfeladatokat vállalniuk, és nem kell egy egész rendezvényt, akciót önállóan megtervezniük-lebonyolítaniuk. Láthatóan így többen látják annak a lehetőségét, hogy rendszeresen részt vegyenek az önkéntes munkában.

 

Időpont: 2017.12.01-02

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében kiscsoportos spirituális-motivációs intenzív tréningeket tartunk érdeklődők számára a személyes kompetencia-fejlesztés, közösségépítés témakörében. 

A projektelem tartalma: 

–        bevezető önismereti játékok, a csoport együttműködési és nyitottsági szintjének mélyítése, a csoportbizalom erősítése érdekében.

 

Bár a pályázat keretében ez az első alkalom, a szakkollégium életében gyakoriak az ilyen és ehhez hasonló, személyes fejlődésre koncentráló tréningek.

A pályázat lehetővé tette, hogy ezt most teljes elvonultságban, a markazi Röptető Házban tartsuk meg, ahol a szükséges infrastruktúra és a teljes ellátás és segíti ezeket a folyamatokat. A pályázatban szereplő tíz alkalmat úgy szervezzük meg, hogy az minden elemében önálló legyen, ugyanakkor az ismételten résztvevőknek mindig új feladatokat, fejlődési lehetőségeket tartalmazzon.

 

Időpont: 2018.09.09.

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében kiscsoportos spirituális-motivációs intenzív tréningeket tartunk érdeklődők számára a személyes kompetencia-fejlesztés, közösségépítés témakörében. 

A projektelem tartalma: 

–         „Segítő/önkéntesi énem születése” életút-grafikon vagy farajz az előadás-sorozat 1., 2., 3. számú témakörére fókuszálva, imaginatív vagy fókuszolás jellegű bevezetést követően.

–        egyéni reflexiók, frontális összegzés, frontális megbeszélés.

A májusi alkalmakon már elkezdtük ennek a témakörnek a feldolgozását – de itt részben új résztvevőkkel – más úton, más szakember vezetésével végeztük el a munkát. Mivel a körülmények nagyon jók voltak, a tervezett beszélgetések, foglalkozások időkerete kinyúlt, hangulata oldott, mégis eredményorientált volt.

 

Időpont: 2018.11.24.

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében kiscsoportos spirituális-motivációs intenzív tréningeket tartunk érdeklődők számára a személyes kompetencia-fejlesztés, közösségépítés témakörében. 

A projektelem tartalma: 

-          személyiség – női lét, megjelenés, önelfogadás, önelfogadtatás

-          társadalom és szerepek, női viselkedésminták

-          külső és belső énünk megnyilvánulásai

-          protokoll, viselkedéskultúra

 

Időpont: 2018.11.30.-12.01.

Cél, és annak megvalósulása: A projektelem keretében kiscsoportos spirituális-motivációs intenzív tréningeket tartunk érdeklődők számára a személyes kompetencia-fejlesztés, közösségépítés témakörében. 

A projektelem tartalma:

-személyiségünk belső lényege

-spiritualitás

-ünnepeink szerepe – felkészülés a karácsony ünneplésére

-lelki nagytakarítás

 

Reflexió:  A személyiségfejlesztő kurzusok közkedveltek és hasznosak, a résztvevők egyre mélyebb szintre jutnak önmaguk megismerésében, képességeik felismerésében, tudatosításában, az ezzel kapcsolatos felelősség kialakításában. Egyik központi irányvonal a saját személyiségünknek az önkéntes munkával való kapcsolatát, az ehhez a tevékenységkörhöz való irányultságunkat megfigyelni, vizsgálni, fejleszteni. A résztvevők többségének már van tapasztalata az önkéntes munkában, hiszen a szakkollégium erre megfelelő lehetőséget biztosít – de a visszajelzések szerint jót tesz az elemzés, tudatosítás.